Privatlivspolitik for Imerco A/S

1. Indledning

1.1 Hos Imerco A/S tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Imerco registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

1.2 Vi har på den baggrund udarbejdet denne politik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1.3 Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

1.4 Når du handler på Imerco.dk eller melder dig ind i Imerco+, eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til såkaldt dataansvarlige. Formelt set er den dataansvarlige:

Imerco A/S
Smedeholm 16
2730 Herlev
CVR.nr. 26 57 25 17

1.5 Du kan altid kontakte os vedrørende denne politik og vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til 
kundeservice@imerco.dk.


2. Formål med at indsamle og behandle personoplysninger samt typen af personoplysninger

2.1 I Imercos butikker

 

2.1.1 Når du returnerer varer, registrerer vi disse oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer

 

2.2 Imerco.dk

2.2.1 Du kan benytte Imerco.dk uden at fortælle os, hvem du er og uden at give personoplysninger om dig selv. Imerco.dk benytter cookies, se nedenfor, men benyttelsen af Imerco.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

2.2.2 Imerco har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Imerco registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

• foretager et varekøb i Imercos webshop
• tilmelder dig et nyhedsbrev
• deltager i en konkurrence
• sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
• i øvrigt giver personoplysninger til os via Imerco.dk eller på anden måde

2.2.3 De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse

2.3 Imerco+

2.3.1 Hvis du melder dig ind i Imerco+, har vi brug for lidt flere oplysninger for at kunne administrere dit medlem-skab og give dig en bedre service.

2.3.2 Vi registrerer og behandler således:

• de personoplysninger, som du afgiver ved oprettelse eller efterfølgende opdatering af din Imerco+ profil (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato)
• oplysninger om dine køb hos Imerco
• oplysninger om hvordan du bruger mercos nyhedsbreve samt din aktivitet på Imerco.dk. 

2.4 Imerco opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.


3. Behandling af personoplysninger

3.1 Vi vil til enhver tid sikre, at dine personoplysninger behandles med respekt og fortrolighed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og vi indsamler eller behandler ikke oplysninger, som ikke er relevante for formålet.

3.1.1 Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse. 


4. Retsgrundlag

4.1 Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

4.2 Vores behandling af dine personoplysninger er primært baseret på et samtykke fra dig. Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage, uden at det dog påvirker lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

4.3 Vores behandling af dine personoplysninger kan også være baseret på, at det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig.

4.4 Vores behandling af dine personoplysninger kan i særlige tilfælde hvile på, at behandling er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse eller varetagelse af en legitim interesse.


5. Videregivelse og overladelse af personoplysninger 

5.1 Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret. 

5.2 Dine personoplysninger kan blive overladt til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine per-sonoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). 

5.3 Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.


5.4 Vi sælger, videregiver eller på anden måde overdrager ikke derudover dine data til andre tredjeparter.


6. Sletning af dine personoplysninger

6.1 Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når formålet med opbevaringen er udtømt.

6.2 Hvis du melder dig ind i Imerco+, opbevares dine personoplysninger, så længe du opretholder dit medlemskab af Imerco+. 

6.3 Personoplysninger opbevares i øvrigt i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. 


7. Dine rettigheder 

7.1 De gældende persondatabeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

• retten til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
• retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
• retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
• retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
• retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
• retten til at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet)

7.2 Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til 
kundeservice@imerco.dk.


8. Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)

8.1 Imerco A/S er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, som har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer) for hele koncernen.

8.2 Koncernens til enhver tid værende databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på 
dpo@mgh.dk.


9. Klage til Datatilsynet

9.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

9.2 Klage kan sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

9.3 Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk.


10. Cookies

10.1 Imerco.dk anvender cookies til at indsamle oplysninger.

10.2 Læs mere om cookies på Imerco.dk her.


11. Revision af denne politik

11.1 Vi forbeholder os retten til løbende at ændre og tilpasse denne politik.

11.2 Det kan være med henblik på løbende tilpasning til gældende regler.

11.3 Det kan også være i forbindelse med løbende tilpasning til vores måde at behandle personoplysninger på, eksempelvis ved implementering af nye IT-løsninger til bedre sikring og behandling af oplysninger.Senest revideret den 25. juni 2018.